Om DR-Kunst

Bestyrelsen

Bestyrelsen – marts 2016

FormandDR1
Mette Heide-Thøgersen
Send en mail til Mette

Næstformand
Henrik V. Pedersen
Send en mail til Henrik

Kasserer
Kim Schou Jensen
Send en mail til Kim

Sekretær
Vibeke Rohde
Send en mail til Vibeke

Bestyrelsesmedlem
Lars Harry Hybel
Send en mail til Lars

Suppleant
Ulrik Torbjørn Hansen
Send en mail til Ulrik

Suppleant
Thomas Pekilidi
Send en mail til Thomas

Kontingentet for 2017 er fastsat til:

45,- pr. mdr. for ansatte (løntræk)
540,- pr. år for ikke DR ansatte.
300,- pr år for pensionister.

Bank: Danske Bank
Reg. Nr. 0261 Konto Nr. 4 365 506 116

Se yderlig under § 5 i vedtægterne nedenfor

 

Vedtægter for Danmarks Radios Kunstforening

§ 1
Foreningens navn

Foreningens navn er Danmarks Radios Kunstforening.

§ 2
Foreningens formål 
Foreningens formål er at fremme kunstinteressen blandt medarbejderne ved Danmarks Radio, samt gennem møde-, udstillings- og indkøbsvirksomhed at støtte nulevende kunstnere – fortrinsvis danske.

§ 3
Medlemmer 

Som medlemmer kan optages medarbejdere – såvel faste som freelance – pensionerede medarbejdere samt eksterne interesserede.

§ 4
Foreningens midler 

Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingenter samt ved tilskud og eventuelle gaver.

§ 5
Medlemskontingent 

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, og er gældende for det følgende regnskabsår. Kontingentet er et årskontingent, men opkræves månedsvis ved fradrag i løn f.s.v. angår fastansatte medarbejdere. Øvrige medlemmer, herunder pensionister, betaler årsvis ved indbetaling til foreningens girokonto/bankkonto. Indmeldelse og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Medlemskab træder i kraft ved første indbetaling af kontingent og giver ret til deltagelse i den årlige lodtrækning det følgende år, og ophører fra den dag anmodning om udmeldelse finder sted. Medlemmer, hvis kontingent opkræves pr. giro betragtes som udmeldt, hvis det fulde årskontingent ikke er betalt inden udgangen af regnskabsåret.

§ 6
Bestyrelsen 

Foreningens bestyrelse består af fem (5) medlemmer. De vælges for to (2) år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kun DR-medlemmer (medlemmer med nuværende eller tidligere tilknytning til Danmarks Radio) er valgbare til bestyrelsen. Medlemmerne afgår efter tur, således at tre (3) medlemmer afgår det ene år og to (2) medlemmer det følgende år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Ved den ordinære generalforsamling vælges blandt foreningens DR-medlemmer en første- og anden-suppleant for et år ad gangen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår uden for tur, overtager en suppleant pladsen for den resterende del af det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode. Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted.

§ 7
Bestyrelsens opgaver 

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og ansvaret for anbringelse og anvendelse af foreningens midler og for regnskabets førelse.
Bestyrelsen er bemyndiget til, at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden til i fællesskab at kunne tegne og disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom Det er bestyrelsens opgave at foretage indkøb af kunst (maleri, grafik, skulptur, kunsthåndværk, kunstlitteratur m.v.) til bortlodning blandt medlemmerne.
Købene foretages fortrinsvis hos kunstnere direkte eller på udstillinger. Om bortlodningen af de indkøbte kunstgenstande se § 10.

§ 8
Regnskabsår og revision 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afgives til revision af den af generalforsamlingen valgte revisor senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab forelægges medlemmerne ved den ordinære generalforsamling.

§ 9
Generalforsamlingen 

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i begyndelsen af marts måned.. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Forelæggelse af regnskabet
4) Fastsættelse af næste års kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg af:
a. Bestyrelsesmedlemmer
b. Suppleanter
c. 1 Revisorer og 1 revisorsuppleanter
7) Eventuelt
8) Bortlodning af indkøbte kunstgenstande.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest fire (4) dage før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen har kun foreningens DR-medlemmer. Beslutningen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræver beslutning om lovændringer, at totrediedele af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent eller mindst en femtedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse sker med mindst otte (8) dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 10
Bortlodningen 

De af foreningen i årets løb indkøbte kunstgenstande bortloddes ved den årlige generalforsamling mellem foreningens medlemmer. Ethvert medlem deltager med et, to, tre, fire eller fem lodder, ét for hvert medlemsår, hvor den pågældende ikke har fået gevinst. Der kan højst opnås fem (5) lodder uanset antallet af medlemsår. Ingen kan få mere end én gevinst ved lodtrækningen. En vinder i et års lodtrækning vil ved næste års lodtrækning begynde forfra med ét lod.
Der udtrækkes så mange numre, som der er bortlodningsgevinster. De enkelte vindere underrettes skriftligt om lodtrækningens resultat. På en af bestyrelsen fastsat dag vælger vinderne deres gevinst efter tur i den rækkefølge, de er udtrukket.
Såfremt en vinder ikke er til stede under udvælgelsen – personligt eller ved stedfortræder med fuldmagt – fortsætter udvælgelsen med næste vinder. Efter den egentlige udvælgelse foretager bestyrelsen en udvælgelse for de ikke fremmødte vindere i den rækkefølge, de er udtrukket.

§ 11
Protokol 

Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlingers forløb og de årlige lodtrækningers resultater.

§ 12
Foreningens ophør 

I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens ejendele og midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1984
Revideret på generalforsamlingen den 15. marts 2016.
Revideret på generalforsamlingen den 21. marts 2017.

-oOo-