Vedtægter

Vedtægter for Danmarks Radios Kunstforening

§ 1
Foreningens navn

Foreningens navn er Danmarks Radios Kunstforening.

§ 2
Foreningens formål 
Foreningens formål er at fremme kunstinteressen blandt medarbejderne ved Danmarks Radio, samt gennem møde-, udstillings- og indkøbsvirksomhed at støtte nulevende kunstnere – fortrinsvis danske.

§3 Medlemmer

Som medlemmer kan optages faste og freelance ansatte medarbejdere i DR såvel som pensionerede medarbejder og eksterne interesserede.

§ 4
Foreningens midler 
Foreningens midler tilvejebringes ved medlemskontingenter samt ved tilskud og eventuelle gaver.

§ 5
Medlemskontingent 
Kontingentets størrelse fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen, og er gældende for det følgende regnskabsår. Kontingentet er et årskontingent, men opkræves månedsvis ved fradrag i løn f.s.v. angår fastansatte medarbejdere. Øvrige medlemmer, herunder pensionister, betaler årsvis ved indbetaling til foreningens girokonto/bankkonto. Indmeldelse og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Medlemskab træder i kraft ved første indbetaling af kontingent og giver ret til deltagelse i den årlige lodtrækning det følgende år, og ophører fra den dag anmodning om udmeldelse finder sted. Medlemmer, hvis kontingent opkræves pr. giro betragtes som udmeldt, hvis det fulde årskontingent ikke er betalt inden udgangen af regnskabsåret.

§ 6
Bestyrelsen 
Foreningens bestyrelse består af fem (5) medlemmer. De vælges for to (2) år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kun ansatte i DR kan vælges til henholdsvis formand og kasserer. Valgbare til resten af bestyrelsen er nuværende eller tidligere ansatte i DR. Formanden er på valg i ulige år og kassereren i lige år.

Resten af medlemmerne afgår efter tur, således at to (2) medlemmer afgår det ene år og et (1) medlem det følgende år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Ved den ordinære generalforsamling vælges blandt foreningens nuværende og tidligere ansatte i DR en første- og anden-suppleant for et år ad gangen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår uden for tur, overtager en suppleant pladsen for den resterende del af det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode. Genvalg af såvel bestyrelsesmedlemmer som suppleanter kan finde sted.

§ 7
Bestyrelsens opgaver 
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og ansvaret for anbringelse og anvendelse af foreningens midler og for regnskabets førelse.
Bestyrelsen er bemyndiget til, at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden til i fællesskab at kunne tegne og disponere over foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom Det er bestyrelsens opgave at foretage indkøb af kunst (maleri, grafik, skulptur, kunsthåndværk, kunstlitteratur m.v.) til bortlodning blandt medlemmerne.
Købene foretages fortrinsvis hos kunstnere direkte eller på udstillinger. Om bortlodningen af de indkøbte kunstgenstande se § 10.

§ 8
Regnskabsår og revision 
Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet afgives til revision af den af generalforsamlingen valgte revisor senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab forelægges medlemmerne ved den ordinære generalforsamling.

§ 9
Generalforsamlingen 
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i begyndelsen af marts måned. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskabet
 4. Fastsættelse af næste års kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af:
  1. Formand (I ulige år)
  1. Kasserer (I lige år)
  1. Bestyrelsesmedlemmer
  1. Suppleanter
  1. 1 Revisor og 1 Revisorsuppleant
 7. Eventuelt
 8. Bortlodning af indkøbte kunstgenstande

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt til formanden senest fire (4) dage før generalforsamlingen.

Stemmeret på generalforsamlingen har kun nuværende og tidligere ansatte i DR. Beslutningen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves beslutning om vedtægtsændringer, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer der for.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det fornødent eller mindst en femtedel af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden en måned efter begæringens fremsættelse. Indkaldelse sker med mindst otte (8) dages varsel og med angivelse af dagsorden.

§ 10
Bortlodningen 
De af foreningen i årets løb indkøbte kunstgenstande bortloddes ved den årlige generalforsamling mellem foreningens medlemmer. Ethvert medlem deltager med et, to, tre, fire eller fem lodder, ét for hvert medlemsår, hvor den pågældende ikke har fået gevinst. Der kan højst opnås fem (5) lodder uanset antallet af medlemsår. Ingen kan få mere end én gevinst ved lodtrækningen. En vinder i et års lodtrækning vil ved næste års lodtrækning begynde forfra med ét lod.
Der udtrækkes så mange numre, som der er bortlodningsgevinster. De enkelte vindere underrettes skriftligt om lodtrækningens resultat. På en af bestyrelsen fastsat dag vælger vinderne deres gevinst efter tur i den rækkefølge, de er udtrukket.
Såfremt en vinder ikke er til stede under udvælgelsen – personligt eller ved stedfortræder med fuldmagt – fortsætter udvælgelsen med næste vinder. Efter den egentlige udvælgelse foretager bestyrelsen en udvælgelse for de ikke fremmødte vindere i den rækkefølge, de er udtrukket.

§ 11
Protokol 
Bestyrelsen fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlingers forløb og de årlige lodtrækningers resultater.

§ 12
Foreningens ophør 
I tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutning om anvendelse af foreningens ejendele og midler.

Vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1984.

Revideret på generalforsamlingen den 7. marts 2003.
Revideret på generalforsamlingen den 15. marts 2016.
Revideret på generalforsamlingen den 21. marts 2017.

Revideret på generalforsamlingen den 5. marts 2018.